Aktualne przepisy prawne

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. szczegółowego trybu i warunków przerowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego