Laboratorium Materiałów Drogowych, Katedry Inżynierii Komunikacyjnej wykonuje badania kruszyw naturalnych sztucznych oraz z recyklingu w zakresie cech geometryczne oraz fizycznych. Badania obejmują metody badań opisane w normach zharmonizowanych serii PN-EN 933-x oraz PN-EN 1097-x.

  • PN-EN 933-1  – Badania geometrycznych właściwości kruszyw — Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego — Metoda przesiewania
  • PN-EN 1097-2 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
  • PN-EN 1097-6 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
  • PN-EN 1097-1 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
  • PN-EN 1097-8 – Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia
  • PN-EN 1367-1 – Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych — Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
  • PN-EN 13286-2 – Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie — Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody — Zagęszczanie metodą Proktora