Laboratorium Materiałów Drogowych, Katedry Inżynierii Komunikacyjnej wykonuje również badania dotyczące materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie drogowych oraz kubaturowym. Badania obejmują:

ASFALTY DROGOWE I MODYFIKOWANE

  • PN-EN 1426 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igłą
  • PN-EN 1425 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury mięknienia — Metoda Pierścień i Kula
  • PN-EN 13589 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem
  • PN-EN 12607-1 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza — Część 1: Metoda RTFOT
  • PN-EN 12593 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa
  • PN-EN 13398 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych

BADANIA TERENOWE

  • BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
  • PN-EN 12697-27 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 27: Pobieranie próbek