DECYZJA nr 21/21
Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury

Na podstawie §15, ust. 2 Regulaminu Studiów określa się szczegółową organizację roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury:

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2021/2022 jak podano w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2, odpowiednio dla semestru zimowego i dla semestru letniego.

§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych dla semestru zimowego w terminach:

4÷6.02.2022 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
11÷13.02.2022 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

§3. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych dla semestru letniego w terminach:

17÷19.06.2022 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
2÷4.09.2022 oraz 9÷11.09.2022 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna

§4. Wykonanie decyzji zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.

§5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1/2020
Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury
z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2020/2021 jak podano w Załączniku 1.
§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:
12-14.02.2021 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
19-21.02.2021 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
2-4.07.2021 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
3-5.09.2021 oraz 10-12.09.2021 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.