DECYZJA nr 11/24
Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 5 lipca 2024 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025 na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury

Na podstawie § 15, ust. 2 Regulaminu Studiów określa się szczegółową organizację roku akademickiego 2024/2025 na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury:

§ 1

Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2024/2025 jak podano w załączniku Nr 1 i w załączniku Nr 2, odpowiednio dla semestru zimowego i dla semestru letniego.

§ 2

Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych dla semestru zimowego w terminach:

07÷09.02.2025 r. – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
14.02÷16.02.2025 r. – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

§ 3

Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych dla semestru letniego w terminach:

04.07÷06.07.2025 r. – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
05.09÷07.09.2025 r. – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
12.09÷14.09.2025 r. – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna

§ 4

Wykonanie decyzji zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.