Uchwała nr 177 /2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 marca 2022 r. ws. oceny programowej kierunku architektura prowadzonego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 7.06.2018 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „budownictwo”

Wyróżnienie w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (od 1989 r.)
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (od 2003 r.)

prowadzi studia na kierunkach:

 • Architektura

Cel kształcenia na studiach I stopnia
Cel kształcenia na studiach II stopnia

 • Budownictwo

Cel kształcenia na studiach I stopnia
Cel kształcenia na studiach II stopnia


kierunek Architektura

studia stacjonarne

4-letnie (8 semestrów – w tym jeden semestr praktyki zawodowej) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta


kierunek Budownictwo

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność

 • budownictwo ogólne

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera specjalności:

 • budowa dróg
 • konstrukcje budowlane
 • technologia i organizacja budownictwa
 • mosty
 • modelowanie informacji o budynku (BIM)

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności:

 • budowa dróg*
 • budownictwo ogólne

* Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera specjalności:

 • budowa dróg
 • konstrukcje budowlane
 • technologia i organizacja budownictwa