Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi czteroletnie stacjonarne studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) w dyscyplinie budownictwo.

kierownik

dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
bud. A, pok. 4.05, tel. 41 34 24 731
e-mail gswit@tu.kielce.pl

sekretariat

mgr inż. Paulina Bąk
bud. A, pok. 2.20, tel. 41 34 24 343
e-mail: pbak@tu.kielce.pl


Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • ankietę osobową kandydata
 • dyplom ukończenia studiów / potwierdzoną kopię decyzji o przyjęciu „Diamentowego Grantu”
 • trzy aktualne fotografie ( w tym jedna w formie cyfrowej), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kopię dowodu osobistego
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014, poz. 1144) – dostarczone wraz z kompletem dokumentów lub w terminie wyznaczonym przez właściwa Komisję Rekrutacyjną
 • oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub przedłożenie informacji o przebiegu wszczętego przewodu
 • pisemną zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich
 • pisemną zgodę od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w jednostce
 • dyplom – część B albo indeks ze studiów magisterskich
 • dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
rekrutacja