semestr 1
Język angielski 1
Metody matematyczne w mechanice konstrukcji
Modern Bituminous Composites
Psychologia społeczna
Some Aspects of Concrete Structure
Technology of Frost Resistant Concretes
Teoria sprężystości i plastyczności

BUDOWA DRÓG
Inżynieria ruchu
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Metody komputerowe
Projektowanie dróg
Roboty ziemne
Technologia materiałów drogowych

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
Budownictwo przemysłowe
Dynamika i stateczność konstrukcji
Fundamentowanie 2
Materiały kompozytowe 2
Metody komputerowe
Metody komputerowego wspomagania projektowania 2
Stateczność, nośność i wytrzymałość konstrukcji w fazie montażu
Złożone konstrukcje betonowe

MOSTY
Budowle podziemne
Estetyka mostów
Fundamentowanie 2
Hydrauliczne podstawy projektowania mostóww
Katastrofy i awarie mostów
Materiały kompozytowe w mostownictwie
Metody komputerowe w mostownictwie
Mosty betonowe
Odwodnienie mostów
Wybrane zagadnienia technologii betonów mostowych

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
Izolacje i osuszanie budowli
Metody komputerowe
Metody komputerowego wspomagania projektowania 2
Stateczność, nośność i wytrzymałość konstrukcji w fazie montażu
Technologia montażu konstrukcji budowlanych
Technologie napraw i ochrony budowli
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych

semestr 2

Język angielski 2
Złożone konstrukcje metalowe
Socjologia

BUDOWA DRÓG
Budowa dróg
Geotechnika drogowa
Organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie
Podstawy projektowania nawierzchni betonowych
Projektowanie układów komunikacyjnych
Skrzyżowania drogowe i uliczne
Utrzymanie dróg
Złożone konstrukcje betonowe

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Betonowe konstrukcje cienkościenne
Bezpieczeństwo i niezawodność systemów konstrukcyjnych
Diagnostyka i wzmacnianie fundamentów
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji betonowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych
Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych 2
Technologia betonowych budowli masywnych
Wybrane zagadnienia z mechaniki konstrukcji
Wytrzymałość materiałów 3

MOSTY
Dynamika mostów
Eksperymentalne metody diagnostyki obiektów mostowych
Mosty podwieszane i wiszące
Mosty stalowe
Mosty zespolone
Skrzyżowania i wezły drogowe
Utrzymanie obiektów mostowych
Złożone konstrukcje betonowe

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Analiza awarii budowlanych
Budowle podziemne
Marketing
Materiały kompozytowe
Ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja
Organizacja procesu inwestycyjnego
Organizacja robót budowlanych
Remonty budowli
Technologia betonowych budowli masywnych
Złożone konstrukcje betonowe

semestr 3

Ochrona własności intelektualnej
Praca dyplomowa
Seminarium dyplomowe
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

BUDOWA DRÓG
Modernizacja i technologia odnowy nawierzchni drogowych
Utrzymanie i eksploatacja nawierzchni dróg i lotnisk

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Metalowe konstrukcje cienkościenne
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych

MOSTY
Konstrukcje podatne
Wzmacnianie obiektów mostowych

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Technologia robót wykończeniowych
Wycena nieruchomości i inwestycji